Algemene voorwaarden SamenWelzijn Hondenschool en Gedragscoaching

Definities
1. SamenWelzijn Hondenschool en Gedragscoaching: SamenWelzijn Hondenschool en Gedragscoaching, gevestigd te ‘T Zand onder KvK nr. 75046024.
2. Klant: degene met wie SamenWelzijn Hondenschool en Gedragscoaching een product heeft afgenomen.
3. Partijen: SamenWelzijn Hondenschool en Gedragscoaching en klant samen.
4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens SamenWelzijn Hondenschool en Gedragscoaching.
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen
1. Alle prijzen die SamenWelzijn Hondenschool en Gedragscoaching hanteert zijn in euro’s, zijn btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
2. Alle prijzen die SamenWelzijn Hondenschool en Gedragscoaching hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan SamenWelzijn Hondenschool en Gedragscoaching te allen tijde wijzigen.
3. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door SamenWelzijn Hondenschool en Gedragscoaching vastgesteld op grond van de gecommuniceerde prijs op de website van SamenWelzijn.
4. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van SamenWelzijn Hondenschool en Gedragscoaching, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen of er een cursus is afgenomen.
5. Indien partijen voor een dienstverlening door SamenWelzijn Hondenschool en Gedragscoaching een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
6. SamenWelzijn Hondenschool en Gedragscoaching heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
7. De consument heeft het recht om de overeenkomst/cursus met SamenWelzijn Hondenschool en Gedragscoaching op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Gevolgen niet tijdig betalen
1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is SamenWelzijn Hondenschool en Gedragscoaching gerechtigd in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan SamenWelzijn Hondenschool en Gedragscoaching.
3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag SamenWelzijn Hondenschool en Gedragscoaching zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van SamenWelzijn Hondenschool en Gedragscoaching op de klant onmiddellijk opeisbaar.
6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door SamenWelzijn Hondenschool en Gedragscoaching, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan SamenWelzijn Hondenschool en Gedragscoaching te betalen.
Opschortingsrecht Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Verrekening / terugbetaling
Wanneer de consument een dienst heeft afgenomen is het niet mogelijk om dit bedrag te restitueren. De plekken worden middels een automatisch systeem gereserveerd. Teruggave van het cursusgeld is hierdoor niet mogelijk.

Verzekering
SamenWelzijn is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade en/of letsel. SamenWelzijn biedt een dienst aan en dient de consument goed voor te lichten.

Garantie
Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor SamenWelzijn Hondenschool en Gedragscoaching enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

Uitvoering van de overeenkomst
1. SamenWelzijn Hondenschool en Gedragscoaching voert de diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
2. SamenWelzijn Hondenschool en Gedragscoaching heeft het recht om de dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
3. De uitvoering van de diensten geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat SamenWelzijn Hondenschool en Gedragscoaching tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de dienstverlening.
5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat SamenWelzijn Hondenschool en Gedragscoaching tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de dienstverlening, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Informatieverstrekking door de klant
1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de dienstverlening tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan SamenWelzijn Hondenschool en Gedragscoaching.
2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert SamenWelzijn Hondenschool en Gedragscoaching de betreffende bescheiden.
4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door SamenWelzijn Hondenschool en Gedragscoaching redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Intellectueel eigendom
1. SamenWelzijn Hondenschool en Gedragscoaching behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, foto’s, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SamenWelzijn Hondenschool en Gedragscoaching (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.
3. Foto’s gemaakt tijdens de cursus zijn eigendom van SamenWelzijn. Op verzoek kunnen deze foto’s opgevraagd worden.

Geheimhouding
1. De klant houdt iedere informatie (in welke vorm dan ook) die hij van SamenWelzijn Hondenschool en Gedragscoaching ontvangt geheim, tenzij publiekelijk gedeeld.
2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende SamenWelzijn Hondenschool en Gedragscoaching waarvan de klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan SamenWelzijn Hondenschool en Gedragscoaching schade kan berokkenen.
3. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheimhoudt.
4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
– die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is
geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant
– die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht
5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 1 jaar na afloop daarvan.

Boetebeding
1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete.
• is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000
• is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000
2. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
3. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
4. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van SamenWelzijn Hondenschool en Gedragscoaching waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Vrijwaring
De klant vrijwaart SamenWelzijn Hondenschool en Gedragscoaching tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door SamenWelzijn Hondenschool en Gedragscoaching geleverde producten en/of diensten. SamenWelzijn is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade en/of letsel.

Klachten
1. De klant dient een door SamenWelzijn Hondenschool en Gedragscoaching geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de dienst mocht verwachten, dan dient de klant SamenWelzijn Hondenschool en Gedragscoaching daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
3. Consumenten dienen SamenWelzijn Hondenschool en Gedragscoaching uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat SamenWelzijn Hondenschool en Gedragscoaching in staat is hierop adequaat te reageren.
5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een geleverde dienst tussen partijen.
6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat SamenWelzijn Hondenschool en Gedragscoaching gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen en/of het bedrag terug te storten.

Ingebrekestelling
1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk of via mail kenbaar te maken aan SamenWelzijn Hondenschool en Gedragscoaching.
2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling SamenWelzijn Hondenschool en Gedragscoaching ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant
Als SamenWelzijn Hondenschool en Gedragscoaching een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan SamenWelzijn Hondenschool en Gedragscoaching verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid SamenWelzijn Hondenschool en Gedragscoaching
1. SamenWelzijn Hondenschool en Gedragscoaching is nooit aansprakelijk voor (in)directe schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade/ letsel aan derden. Hieronder wordt ook verstaan directe schade als gevolg van het gedrag van de hond. SamenWelzijn is verantwoordelijk voor het juist voorlichten van de consument, maar is nooit verantwoordelijk voor het gedrag van de (andere)
hond.

Recht op ontbinding
1. De klant heeft het recht de dienst te ontbinden wanneer SamenWelzijn Hondenschool en Gedragscoaching toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
2. Is de nakoming van de verplichtingen door SamenWelzijn Hondenschool en Gedragscoaching niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat SamenWelzijn Hondenschool en Gedragscoaching in verzuim is.
3. SamenWelzijn Hondenschool en Gedragscoaching heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien SamenWelzijn Hondenschool en Gedragscoaching kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.
4. Het is verder niet mogelijk om een al gereserveerde cursus te ontbinden.

Overmacht
1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van SamenWelzijn Hondenschool en Gedragscoaching in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan SamenWelzijn Hondenschool en Gedragscoaching kan worden toegerekend in een van de wil van SamenWelzijn Hondenschool en Gedragscoaching onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van SamenWelzijn Hondenschool en Gedragscoaching kan worden verlangd.
2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend:
noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor SamenWelzijn Hondenschool en Gedragscoaching 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat SamenWelzijn Hondenschool en  Gedragscoaching er weer aan kan voldoen.
4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
5. SamenWelzijn Hondenschool en Gedragscoaching is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst
Indien na het afsluiten van de cursus voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de cursus dienovereenkomstig aan.

Wijziging algemene voorwaarden
1. SamenWelzijn Hondenschool en Gedragscoaching is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal SamenWelzijn Hondenschool en Gedragscoaching zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten
1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van SamenWelzijn Hondenschool en Gedragscoaching.
2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat SamenWelzijn Hondenschool en Gedragscoaching bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar SamenWelzijn Hondenschool en
Gedragscoaching is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 04 januari 2021.